ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story

ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story

ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story PDF is a Fabled Tamil Kids Book. He was a famous author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story book. So to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.8 Mb.

Book Details:

  • Book Name: ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Story books
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.8 Mb

Similar titles

காகமும் அன்னப்பறவையும் – Crow And Swan – Short Moral Stories In Tamil
சாக விரும்பும் நிலை – தமிழ் கதைகள் – The State Of Wanting To Die – Tenali Raman Story
The Weeping River – நதியின் கண்ணீர் – Akbar Birbal Story
ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே – Don’t Cheat And Don’t Be Fooled
சக்கர  தாங்கி – Wheel Bearing
தலை தப்பிய மூளை – தமிழ் கதைகள் – The Brain That Escaped The Head – Tenali Raman Story
முட்டி முட்டி ஏற்றினாலும் முட்டாள் மூளையிலே ஒன்றும் ஏறாது – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story
பள்ளிக் கணக்கு புள்ளிக்கு உதவாது – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story
Hen Story In Tamil – கோழி கதை
கிளியின் தெய்வப் பக்தி – தமிழ் கதைகள் – Parrots Devotion To The Gods – Tenali Raman Story
The Dog’s Chapati -நாயின் சப்பாத்தி -Akbar Birbal Story in Tamil
கஞ்சனுக்கு கஞ்சனே துணைவன் – பழமொழிக் கதைகள் – Tamil Story

Disqus: add shortname your comunity more info