புத்திசாலி ஆடு – Clever Goat

புத்திசாலி ஆடு – Clever Goat

புத்திசாலி ஆடு – Clever Goat PDF is a fascinating Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the புத்திசாலி ஆடு – Clever Goat book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 4 pages and the PDF size is only 0.6 Mb.

Book Details:

Similar titles

The Real Slave – யார் திருடன் – அக்பர் பீர்பால் கதை
The Dog’s Chapati -நாயின் சப்பாத்தி -Akbar Birbal Story in Tamil
நரியும் கரடியும் – Fox And Bear
தந்தை தாய்ப்பேண் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Care And Protect Your Parents – Tamil Story
நாய் வாலை நிமிர்த்தல் – தமிழ் கதைகள் – Dog Tail Straightening – Tenali Raman Story
The Odd Questions – Akbar Birbal Stories in Tamil
நான்கு பசுக்களும் புலியும் -நீதி கதைகள்
ஏமாற்றுபவன் ஏமாறுவான் – Deceiver Will Be Deceived – One Page Tamil Story
The King’s Dream – கனவில் பல் -அக்பர் பீர்பால் கதை
The Limit Of Power – இரண்டு மாதங்கள் – Akbar Birbal Story
ஈவது விலக்கேல் – ஆத்திசூடி கதைகள் – Tamil Story
பணிவு வேண்டும் – Be Humble

Disqus: add shortname your comunity more info