முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் – God Will Not Help For Those Who Don’t Try

முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் – God Will Not Help For Those Who Don’t Try

முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் – God Will Not Help For Those Who Don’t Try PDF is a Popular Tamil Kids Book. He was a renowned author in Tamil literature. On this website, you are able to get a free PDF copy of the முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் – God Will Not Help For Those Who Don’t Try book. If you want to read this, you can download the free PDF copy of this Tamil Kids Book. You will also notice the Download PDF option after scrolling down a little bit. This book contains only 3 pages and the PDF size is only 0.7 Mb.

Book Details:

  • Book Name: முயற்சி செய்யாதவர்களுக்குக் கடவுள் உதவமாட்டார் – God Will Not Help For Those Who Don’t Try
  • Genre: Tamil Kids Books, Tamil Kids Justice Story
  • Total pages: 3
  • PDF Size: 0.7 Mb

Similar titles

சின்ன கருப்பு கோழி – தமிழ் கதைகள் – Little Black Chicken – Moral Stories In Tamil To Read
மூளைக் கொதிப்பும் முதன்மையும் – தெனாலி ராமன் கதைகள் – Brain Fever And Primacy – Tenali Raman Stories
Monkey Story in Tamil – குரங்கும் முதலையும் குழந்தை கதைகள்
இரட்டைத்தலை கொக்கு – தமிழ் கதைகள் – Double-Headed Crane – Bedtime Stories In Tamil
Who will Bell the Cat – Kids Story – பூனைக்கு யார் மணி கட்டுவது
Two Eagles Tamil Kids Story – இரண்டு பருந்துகள்
தன்னம்பிக்கையும் பயமும்-The Feared Boy Story in Tamil
பேராசையினால் பரிசுத்தத்தைக் கைவிடுபவர்கள் – தெனாலி ராமன் கதைகள் – Those Who Forsake Holiness Out Of Greed – Tenali Raman Stories
இரண்டு கிளிகள் – தமிழ் கதைகள் – Two Parrots – Tamil Short Stories
Birbal and Tansen-Akbar Birbal Story in Tamil-அக்பரும் தான்சேனும்
Templateபடித்த கரடி – Karadi Story
தவளைகளின் சரியான முடிவு – தமிழ் கதைகள் – Right Decision Of The Frogs

Disqus: add shortname your comunity more info